Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger alle virksomheter av en viss størrelse å utføre aktsomhetsvurderinger for å minimere risikoen for at de gjennom sin forretningsvirksomhet forårsaker skade på mennesker. Aktsomhetsvurderinger regnes som gullstandarden for ansvarlig næringsliv.

Les vår redegjørelse for 2023 her

Rett til informasjon

Fra 1. juli 2022 har allmennheten rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Krav om informasjon må fremsettes i skriftlig.

Lurer du på hvordan Ikomm jobber for å ivareta menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv?
Send oss en epost merket med Åpenhetsloven til post@ikomm.no

 Nye retningslinjer for samfunnsansvar

Ikomm har forankret arbeidet med ansvarlig næringsliv i vår policy for ansvarlighet. Gjennom dette forplikter vi oss til å ta hensyn til klima og miljø, sosiale forhold og god virksomhetsstyring i alle våre aktiviteter. Respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv er en bærebjelke i dette arbeidet. Gode og trygge jobber, og en lønn å leve av, er en forutsetning for et stabilt samfunn som evner å tenke på neste generasjon.

Ansvaret for arbeidet med ansvarlig næringsliv er forankret i styret og øvrig ledelse i Ikomm. Det er administrerende direktør som har det overordnete ansvaret for at retningslinjene følges og etterleves i hele Ikomm, og som er ansvarlig for å avsette tilstrekkelig med ressurser til dette. Arbeidet er et felles ansvar i hele selskapet og er delegert til avdeling for Governance, og operasjonaliseres i det daglige gjennom bærekraftansvarlig i Ikomm.

Skjerpede krav til våre leverandører

Ansvarlig næringsliv strekker lengre enn Ikomms aktiviteter her hjemme. Åpenhetsloven har tredd i kraft fordi vi har et globalisert næringsliv og en fragmentert og uoversiktlig leverandørkjede. Sporing av egen virksomhet bakover i forsyningskjeden og dialog med leverandører er en stor del av jobben som Ikomm nå er i gang med, sammen med nesten 9000 andre virksomheter som er bundet av loven.

IT-utstyr er produkter som alle selskaper og bedrifter er avhengige av, men som IT-selskap har vi et særlig stort innkjøp av dette. Vi anskaffer IT-utstyr både til oss og til våre kunder. Risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv er svært høy innen produksjon av IT-varer. Dette gjelder arbeidsforholdene under råvareutvinning, hvor barnearbeid og tvangsarbeid kan forekomme. Også på fabrikker som sammenstiller produksjonen er det høy risiko for brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter. I tillegg inneholder IT-utstyr konfliktmineraler som kan bidra til væpnet konflikt i regioner hvor det utvinnes.

For å redusere risikoen for at varer og tjenester vi kjøper er produsert på en måte som er skadelig for menneskene rundt oss, skjerper vi nå våre innkjøpsrutiner. Framover skal alle leverandører signere våre Etiske retningslinjer for leverandører ved avtaleinngåelse. Gjennom dette underskriver våre leverandører på at de overholder våre krav, som knytter seg til følgende forhold:

 

  • God forretningsskikk og etterlevelse av gjeldene lover, regler og konvensjoner
  • Nulltolleranse for korrupsjon
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Miljø og klima
  • Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter
  • Sporbarhet
  • Kvalitet

Krav til sporbarhet vil gi oss informasjon om hvordan varer og tjenester er fremskaffet. Det er nødvendig innsikt for å kunne redusere risiko. Dette er et komplisert arbeid som vi bare er i startgropen av. IT-utstyr har en svært komplisert leverandørkjede. 

Gjennom å stille krav på flere områder enn Åpenhetsloven pålegger oss, kan vi jobbe enda bredere og mer helhetlig med bærekraft.

Skjerpede krav til oss selv

Arbeidet for et bedre arbeidsliv begynner med oss selv. Våre etiske retningslinjer ble endret våren 2023. Ikomms etiske standard skal bidra til bevisstgjøring av medarbeidere og andre som utfører arbeid på vegne av Ikomm.

Vår etiske standard slår fast at vi skal respektere hverandre og at ingen hos oss skal diskrimineres på bakgrunn av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell legning, politisk og religiøs tilhørighet, eller andre forhold. Vi har ansvar for å fremme en åpen ytringskultur hos oss, og vi skal verdsette hverandre som kollegaer og støtte hverandre når det trengs.

Samtidig som retningslinjene slår fast at vi skal være ordentlige og redelige mot hverandre i Ikomm, peker de også utover mot samfunnet rundt oss. Retningslinjene understreker at vi som arbeidstakere har et samfunnsansvar. Vi skal bidra til å oppfylle Ikomms ambisjoner på bærekraft, og vi skal følge Ikomms retningslinjer for ansvarlighet, informasjonssikkerhet og personvern.

I Ikomm er vi mange som kjøper inn varer og tjenester på vegne av selskapet. Alle disse må kjenne til og praktisere våre innkjøpsrutiner og følge vårt innkjøpsreglement. Dette slår vi også fast i våre etiske retningslinjer.

A steaming cup of coffee next to a stack of old books

10 lærdommer fra Ikomm Academy

Ikomm Academy er ikke bare en fantastisk læringsarena for kandidatene som går der, det er også en veldig bra læringsarena for oss som selskap. Her er 10 ting, som Ikomm Academy har lært oss.

Les Mer »