Miljø

Miljø

Miljø

Teknologi er en forutsetning for det grønne skiftet. Gjennom innovasjon og utvikling av teknologiske løsninger kan vi redusere og fange utslipp, skape nye løsninger og modernisere prosesser.

Da Ikomm startet opp i 2003 var vi åtte ansatte og hadde et ønske om å sentralisere, effektivisere og profesjonalisere IT-driften for våre eierkommuner i Lillehammer-regionen. Fra vårt hovedkontor er vi omringet av natur på alle kanter. Hensynet til naturen rundt oss har vært med oss fra første dag.

I 2008 etablerte vi Grønn IT, en frittstående satsing der viktige klima- og miljøspørsmål ble adressert:

  • Blant initiativene fra Grønn IT var satsingen Grønn PC. Dette var et tidlig forsøk på en leasingmodell. Tre år gamle PC-er ble samlet inn, oppgradert, og leid ut igjen. 
  • I 2009 åpnet Ikomm et verdensledende datasenter innen grønn teknologi ved Fakkelgården i Lillehammer. Datasenteret ble også miljøsertifisert. Spillvarmen fra datasenteret varmer fortsatt opp bygningen hvor vårt hovedkontor og Arena 17 er samlokalisert med flere andre aktører.

Ikomm ble miljøsertifisert allerede i 2008. I 2020 ble vi resertifisert for tre nye år. I vurderingen ble det ikke funnet avvik. Det ble vurdert som positivt at Ikomm holder til i nyoppussede lokaler hvor energieffektiviserende tiltak nylig er gjennomført, at Ikomms bilpark er helelektrisk, at vi i liten grad benytter forbruksmateriell og at vi sorterer alt avfall. Det ble også trukket fram at Ikomm har investert i et moderne og energieffektivt datasenter.

IKOMM er i sterk utvikling. Med stadig flere brukere og eierkommuner, har også behovet for tjenester og ansatte økt kontinuerlig. Den spredte og desentraliserte modellen vi må ha for å være brukernære og levere et godt tilbud medfører også betydelig reiseaktivitet.

En spredt struktur gjør det også nødvendig med enkelte samlende og inkluderende aktiviteter på tvers av organisasjonen, der alle er fysisk til stede. Som IT-selskap løser vi mange av oppgavene våre digitalt, og unngår unødvendige reiser. Ansatte reiser i stor grad mellom ulike deler av organisasjonen gjennom samkjøring i elektriske biler.

I 2022 valgte vi, etter flere år med lite reisevirksomhet og flere nyansatte som ikke hadde møtt sine kollegaer, å invitere alle ansatte på et sosialt arrangement. Dette medførte transport med fly for alle som deltok. Det har vært bra for lagfølelsen, men gir også et økt CO2-utslipp i 2022.

IKOMM skal være bærekraftig og samfunnsansvarlig. Vi må, som alle andre virksomheter, koble økonomisk vekst fra fysisk uttak av råvarer, utarming av jordsmonn og stadig høyere klimagassutslipp. Vi må gå fra å eie og forbruke varer til å leie varer og tjenester, som skal brukes lengst mulig av flest mulig. Selskapet har i flere år leaset IKT-utstyr og elektriske kjøretøy. Dette bidrar til en helt nødvendig overgang til et sirkulært samfunn. Gode digitale tjenester er samtidig en forutsetning for at våre kunder skal kunne levere på bærekraft og for et grønt skifte.

Bærekraft, Miljø, Ikomm

De skjulte utslippene

Selv om teknologi er en del av løsningen på klima- og miljøkrisen, er det i økende grad også en del av problemet. Ifølge Global E-waste Monitor 2020 kastet vi 53,6 millioner tonn EE-avfall på verdensbasis i 2019. Rapporten anslår at dette vil øke til 74 millioner tonn innen 2030. Det gjør digitalt avfall til det hurtigst voksende søppelberget i verden. Kun 17,4 prosent av avfallet ble gjenvunnet.

Digitalt avfall består av utdatert utstyr som PCer, smarttelefoner, TV-er og annet elektronisk utstyr.

Som IT-selskap er vi avhengige av IT- utstyr og infrastruktur. Vi ser at forbruk av IT er et område hvor vi har stor påvirkning på klima og miljø. Leverandørkjeden er oppstykket og kompleks. Dette gjør det vanskelig å vite at produksjonsprosessen er forsvarlig.

  • Leasingmodellen vår ble avviklet da vi så at profesjonelle aktører i større grad kunne tilby mer effektive leasingmodeller. I dag leaser Ikomm og flere av våre kunder PC-er og annet elektronisk utstyr gjennom 3stepIT. Etter leasingperiodens utløp, som ofte er på tre år, blir utstyret enten kjøpt ut eller solgt i annenhåndsmarkedet. Brukte enheter avhendes, slettes og klargjøres gjennom sertifiserte prosesser innen kvalitet, miljø og sikkerhet.
  • Ved å gi en enhet nytt liv – som potensielt kan doble antall år den er i bruk – reduseres behovet for produksjon av et nytt produkt og miljøpåvirkningen forbundet med produksjon unngås. Gjenbruk reduserer bruken av verdifulle ressurser, elektronisk avfall og sparer karbonutslipp.
  • Nesten alt utstyret vi leverer til 3stepIT blir gjenbrukt. Det som ikke kan selges fordi det er utdatert eller ødelagt, blir resirkulert på en miljøvennlig måte.
  • I 2022 ble 95 prosent av utstyret vi og våre kunder leverte tilbake til 3stepIT gjenbrukt. Mengden unngått elektronisk avfall gjennom leasing er beregnet til nesten 4 tonn. Unngåtte utslipp ved å produsere færre nye produkter, er beregnet til 436 500 kg CO2-ekvivalenter. (kilde: Bærekraftsrapport for leaset utstyr for Ikomm og kunder 2022)
  • I tillegg solgte Ikomm tilbake diverse utstyr som ikke har vært leaset. Dette får også nytt liv og har gitt en ytterligere besparelse av miljøet som er beregnet til 26 kg unngått EE-avfall og vel 75 000 kg unngåtte CO2-utslipp. (kilde: Bærekraftsrapport for eiet utstyr for Ikomm 2022)
  • Til sammenlikning er det registrerte utslippet som Ikomm står ansvarlig for gjennom reiseaktivitet, energibruk og avfall i drift beregnet til 67 300 kg CO2-ekvivalenter.
A steaming cup of coffee next to a stack of old books

10 lærdommer fra Ikomm Academy

Ikomm Academy er ikke bare en fantastisk læringsarena for kandidatene som går der, det er også en veldig bra læringsarena for oss som selskap. Her er 10 ting, som Ikomm Academy har lært oss.

Les Mer »