Rådgivning er en viktig del av Ikomms satsning for å utvikle gode tjenester som understøtter kundenes behov. For å legge best mulig til rette for at rådgiverne skal bidra effektivt for våre kunder har Ikomm valgt å opprette et eget rådgiverteam.  

Ikomms rådgivere har bred kompetanse og kan utføre oppdrag innenfor mange områder. Nedenfor kan du lese om mer om noen av dem.  

Ikomm leverer rådgivning innen: 

  • Digitalisering: vi kan hjelpe deg med planlegging og gjennomføring av digitaliseringsprosesser. Våre rådgivere kan bidra i hele prosessen fra idèworkshopen med gjennomgang av trender, muligheter og trusler, til de strategiske valgene som ligger til grunn for en god strategi for digitaliseringen av din virksomhet.  
  • Prosjektstøtte og prosjektledelse: våre rådgivere er sertifiserte innen Prince2-metodikk og har lang erfaring fra prosjektledelse i ulike prosjekter. Vi kan bidra i dine prosjekter enten som støtte for egen prosjektleder eller som administrativ prosjektleder. Dersom vi blir koblet på tidlig nok i prosessen sørger vi for at prosjektets mulige gevinster kartlegges og risikovurderinger gjennomføres. Prosjekter støttet eller ledet av Ikomm gjennomføres til avtalt tid innenfor avtalt kostnad, vi legger også til rette for en god overgang fra prosjekt til driftsfasen.  
  • Personvern: våre rådgivere har både formal- og realkompetanse innen personvernområdet. Vi har rådgivere som kan ta rollen som personvernombud for din virksomhet og vi kan veilede ditt bedriftsinterne personvernombud.  
  • Informasjonssikkerhet: vi tilbyr gjennomgang av virksomheters etterlevelse av krav i lov og forskrift innenfor informasjonssikkerhetsområdet. Denne gjennomgangen resulterer i en statusrapport med tiltaksplan som setter virksomheten i stand til å jobbe videre med å sørge for at alle krav i lov og forskrift er oppfylt. Inkludert i denne gjennomgangen er også en vurdering av virksomhetens tekniske tilstand. 

Se hva Linda kan hjelpe dere med 

 Se hva Stian kan hjelpe dere med

 Våre rådgivere har spisskompetanse innen: 

  • Strategisk forretningsutvikling og innovasjon, ledelse- og organisasjonsutvikling, prosjekt- og virksomhetsstyring, gevinstrealisering 
  • Finansieringsordninger for prosjekter 
  • Skole og helse, kommunale tjenester  
  • Pedagogikk, personvern og informasjonssikkerhet 

Våre rådgivningstjenester understøtter virksomhetens verdiskapning og bidrar til at våre kunder henter ut gevinstene ved investering i teknologi gjennom støtte til endring av arbeidsprosesser og målrettet arbeid med endringskultur. 

For mer informasjon ta kontakt med vår Teamleder for rådgiverne:

Linda Svendsrud:

linda.svendsrud@ikomm.no

Mobil: 95949294